กิจกรรมต่างๆ
1 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 254
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 715
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1111
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1323
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1469
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 3049
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1146
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1848
15 รูปภาพ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ อำเภอองครักษ์ ณ วัดประสิทธิเวช
01-03-2021
จำนวนคนดู : 178
1 รูปภาพ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
22-10-2020
จำนวนคนดู : 254
17 รูปภาพ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
08-10-2020
จำนวนคนดู : 536
12 รูปภาพ
ลงพื้นที่จ่ายเงินคนพิการตามแนวทางการตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19 )
13-08-2020
จำนวนคนดู : 254
8 รูปภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือร่วมกับ พมจ.นครนายก และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
13-08-2020
จำนวนคนดู : 219
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5