กิจกรรมต่างๆ
21 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 65
18 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 78
1 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 355
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 837
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1211
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1423
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1570
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 3151
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1256
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1972
13 รูปภาพ
บรรยากาศการส่งผลนับคะแนนการเลือกตั้งฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
29-11-2021
จำนวนคนดู : 60
7 รูปภาพ
บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
28-11-2021
จำนวนคนดู : 90
16 รูปภาพ
บรรยากาศการรับวัสดุ อุปกรณ์งานเลือกตั้งฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
28-11-2021
จำนวนคนดู : 123
21 รูปภาพ
23-11-2021
จำนวนคนดู : 65
18 รูปภาพ
23-11-2021
จำนวนคนดู : 78
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8