กิจกรรมต่างๆ
1 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 61
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 627
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 951
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1215
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1385
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 2874
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1032
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1646
1 รูปภาพ
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
22-10-2020
จำนวนคนดู : 61
17 รูปภาพ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
08-10-2020
จำนวนคนดู : 79
12 รูปภาพ
ลงพื้นที่จ่ายเงินคนพิการตามแนวทางการตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19 )
13-08-2020
จำนวนคนดู : 116
8 รูปภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือร่วมกับ พมจ.นครนายก และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
13-08-2020
จำนวนคนดู : 102
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5