กิจกรรมต่างๆ
1 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 283
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 734
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1130
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1338
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1485
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 3065
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1165
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1873
12 รูปภาพ
ลงพื้นที่จ่ายเงินคนพิการตามแนวทางการตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19 )
13-08-2020
จำนวนคนดู : 273
8 รูปภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือร่วมกับ พมจ.นครนายก และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
13-08-2020
จำนวนคนดู : 238
17 รูปภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกับงานสาธารณสุข รณรงค์ให้คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19
25-03-2020
จำนวนคนดู : 364
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6