กิจกรรมต่างๆ
21 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 65
18 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 78
1 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 355
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 836
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1210
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1423
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1569
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 3151
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1256
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1971
11 รูปภาพ
ความคืบหน้าการจัดสร้างศูนย์พักคอย อบต.บางปลากด
10-08-2021
จำนวนคนดู : 181
8 รูปภาพ
ส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรรม "ร้านสุดตุ่ยแคคตัส" เจ้าของโดยคุณหมูแดง
13-07-2021
จำนวนคนดู : 179
8 รูปภาพ
การส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ ปุ๋ยสารพัดประโยชน์จากภูมิปัญญาไทย
13-07-2021
จำนวนคนดู : 300
15 รูปภาพ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ อำเภอองครักษ์ ณ วัดประสิทธิเวช
01-03-2021
จำนวนคนดู : 296
1 รูปภาพ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
22-10-2020
จำนวนคนดู : 355
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8