กิจกรรมต่างๆ
1 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 115
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 660
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 977
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1265
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1414
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 2908
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1083
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1675
15 รูปภาพ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ อำเภอองครักษ์ ณ วัดประสิทธิเวช
01-03-2021
จำนวนคนดู : 5
1 รูปภาพ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
22-10-2020
จำนวนคนดู : 115
17 รูปภาพ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
08-10-2020
จำนวนคนดู : 126
12 รูปภาพ
ลงพื้นที่จ่ายเงินคนพิการตามแนวทางการตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19 )
13-08-2020
จำนวนคนดู : 173
8 รูปภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือร่วมกับ พมจ.นครนายก และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
13-08-2020
จำนวนคนดู : 156
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5