องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ภาพการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง


ภาพการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2565

และ

วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565

ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าร่วมการอบรม : นายยศกลินทร์  แก้วเกิด  นิติกรปฏิบัติการ

และ

นางวรสุดา  เป้าทอง  หัวหน้าสำนักงานปลัด

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-07
2022-05-18
2022-05-06
2022-05-06
2022-05-03