องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2"


การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง

"การพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2"

วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผู้เข้าร่วมการอบรม : นายถิรายุ แสงทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

2022-09-23
2022-09-20
2022-09-06
2022-08-23
2022-08-02
2022-07-19
2022-07-11
2022-07-04
2022-07-01
2022-06-24