องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประกาศผลคะแนน ITA 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด


ประกาศผลคะแนน ITA 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

     สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศ เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้รับคะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด : 85.67 คะแนน ระดับผลการประเมิน : A โดยได้รับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังนี้

อันดับ            ตัวชี้วัด                      คะแนน

  1       คุณภาพการดำเนินงาน           94.60

  2       การปฏิบัติหน้าที่                   92.66

  3       การป้องกันการทุจริต             87.50

  4       การใช้อำนาจ                       87.41

  5       การแก้ไขปัญหาการทุจริต      85.21         

  6       ประสิทธิภาพการสื่อสาร         84.16

  7       การปรับปรุงการทำงาน          83.85

  8       การใช้งบประมาณ                82.09

  9       การเปิดเผยข้อมูล                 81.11

 10      การใช้ทรัพย์สินของราชการ   80.72

2022-09-23
2022-09-20
2022-09-06
2022-08-23
2022-08-02
2022-07-19
2022-07-11
2022-07-04
2022-07-01
2022-06-24