องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

" แหล่งท่องเที่ยวไม้ดอกไม้ประดับ เศรษฐกิจดี บ้านเมืองน่าอยู่ เทคโนโลยีการเกษตรก้าวหน้า "

พันธกิจ

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ
3. การพัมนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4. การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ/โครงสร้างพิ้นฐาน
5. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนา