องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 

23  พ.ย. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางววันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวชประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จำนวน 22 วัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565 ซื้อลูกรังกลบหลุมบ่อถนน สายคลอง 14 หมู่ที่ 5 ซอยนพเก้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย(อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565 ซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565 จ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตหมู่ที่ 11 บริเวณด้านข้างศูนย์ OTOP ทางเข้าวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565 จ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตหมู่ที่ 11 บริเวณด้านข้างศูนย์ OTOP ทางเข้าวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565 ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565 วัสดุก่อสร้าง
22  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ คลอง 14 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองการศึกษาฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางปลากด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565 ซื้อซื้อพัดลมผนังให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางปลากด ขนาดกว้าง 18 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565 ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง