องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 

21  มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว เสาธง พร้อมถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุงภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวช ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลอง 30 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายคลองลึก) คลอง 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหรากลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ประจำภาคการศึกษาที่่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวช ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก(Notebook)ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565 ซื้อของเพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ที่กักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตล 717 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565 จ้างวางท่อเมนต์ประปา ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 จากแยกคลองแอน คลอง 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง