รู้จัก อบต.

๑. ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางปลากดได้มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดอยุธยา และสมุทรสงคราม เป็นบางส่วนอาศัยอยู่ตามลำคลองเป็นกลุ่ม ๆ ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๗๕ จึงตั้งชื่อ ตำบลนี้ว่า ตำบลบางปลากฎ ซึ่งหมายความว่าปรากฏการณ์ แต่ด้วยเพรามีปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง คือ ปลากด ชุกชุมมา ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตำบลบางปลากดตามชื่อปลา และต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อจากคำว่า ปรากฏ เป็นตำบลบางปลากด ปัจจุบันตำบลบางปลากด เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้านได้แก่

๑. บ้านคลอง 29

๒. บ้านคลองหมาหลง

๓. บ้านเหนือประตูน้ำ

๔. บ้านกลางคลอง30

๕. บ้านล่าง

๖. บ้านกลาง

๗. บ้านเกาะกลาง

๘. บ้านเกาะ

๙. บ้านนอก

๑๐. บ้านบน

๑๑. บ้านคูคต

๒. ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลบางปลากดเป็น 1 ใ น จำนวน 11 ตำบลของอำเภอองครักษ์ ตั้งอยู่ทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอองครักษ์

  • เนื้อที่

ตำบลบางปลากดมีเนื้อที่โดยประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร

๓. ภูมิประเทศ

ตำบลบางปลากดมีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังในเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ของทุกปี พื้นที่โดยส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมเป็นหลัก และที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในลักษณะเป็นกลุ่มครัวเรือนมีความ
แออัด เป็นลักษณะรวมกันเป็นกระจุกใหญ่ไม่กระจายที่อยู่ มีน้ำท่วมขังเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ต้นไม้ปก
คลุมร่มรื่นทุกพื้นที่แยกเป็นหมู่บ้านได้ 11 หมู่บ้านในอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดมี
จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดหมู่ละ 2 คน รวม จำนวน 22 คน

๔. ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศตามภูมิอากาศของประเทศไทยมี 3 ฤดูกาล ได้แก่

- ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม

- ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

- ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม

๕. อาณาเขต

ตำบลบางปลากดมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

- ทิศเหนือจรดตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

- ทิศใต้จรดตำบลคลองใหญ่ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

- ทิศตะวันตกจรดตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

- ทิศตะวันออกจรดตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๖. แหล่งน้ำที่สำคัญ

ตำบลบางปลากดมีแหล่งน้ำหลักๆ ที่สำคัญภายในตำบลดังต่อไปนี้

1. แม่น้ำบางปลากด มีต้นน้ำที่เชื่อมต่อกับตำบลบางปลากดยาวไปถึงแม่น้ำสายคลอง 14
จังหวัดปทุมธานี โดยแม่น้ำบางปลากดไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 7, 10 ของตำบลบางปลากด

2. คลองลึก มีต้นน้ำมาจากแม่น้ำบางปลากดโดยเริ่มที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลากด ไหลผ่านไป
หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลากดจนถึงเชื่อมคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี

3. คลอง 30 มีต้นน้ำเชื่อมต่อจากแม่น้ำบางปลากดโดยเริ่มต้นที่หมู่ 7 ตำบลบางปลากดไหลผ่านหมู่ที่ 4 ตำบลบางปลากด จนถึงตำบลทองหลางอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ด้านการปกครอง

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 2475 จำนวน 11 หมู่บ้าน

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีจำนวนสมาชิก อบต. 22 คน


ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.บางปลากด
ชาย หญิง หลังคาเรือน
1 บ้านคลอง 29 629 791 1,075 นายอนันต์ บุญจง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 1. นายวรไชย มะลิทอง 2. นางยุพิน ตู้แก้ว
2 บ้านคลองหมาหลง 345 368 198 นางพัชนี เรียงวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 1. นายประชุม เรียงวงษ์ 2. นายณรงค์ รัตนา
3 บ้านเหนือประตูน้ำ 219 233 160 นายชวน เรียงวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 1.  นางธัญทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2. นายบุญลือ เอี่ยมละออ
4 บ้านกลางคลอง30 317 281 155 นายพา สิงห์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 1. นายสัมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์ 2. นายสมจิตร์ หน่องพงษ์
5 บ้านล่าง 275 310 185 นายมานิต หน่องพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 1. นางสาวจิดาภา หน่องพงษ์ 2. นายสงัด รุ่งกำจัด
6 บ้านกลาง 107 125 82 นายสมศักดิ์ รุ่งสนธยานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 1. นายเซ็งหงี แซ่อึ้ง 2. นายสุทัศน์ หอมเกษร
7 บ้านเกาะกลาง 209 222 243 นางมณี กุลศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 1. นายหยอย กุลศักดิ์ 2. นายสมบูรณ์ พูลทวี
8 บ้านเกาะ 198 218 126 นายวรเรียน ดวงดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 1. นายเฮง หน่องพงษ์ 2. นายสมชาย สอนประดิษฐ์
9 บ้านนอก 424 454 240 นายเสนอ หน่องพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 1. นายสำเริง ประยงค์ 2. นายอำไพ ทองอินทร์
10

11
บ้านบน

บ้านคูคต
359

329
393

375
264

220
นายกวี ยามเย็น กำนันตำบลบางปลากด
นางเรณู  มะนูน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
1. นายประภาส พุฒซ้อน  2. นายประเสริฐ พุฒซ้อน
1.นายบุญยัง วงษ์กวน
2.นายเสน่ห์  อ้อมมูล

สภาพทางสังคม

การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง

- โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน - แห่ง


สถาบันและองค์การศาสนา

- วัด / สำนักสงฆ์ - แห่ง

- มัสยิด - แห่ง

- ศาลเจ้า 1 แห่ง

- โบสถ์(คริสต์) - แห่ง

- โรงพยาบาลของรัฐบาล - เตียง - แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง

- สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) 1 แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ป้อมยาม 1 แห่ง

- สถานีดับเพลิง - แห่ง

- สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนนลูกรังลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางน้ำ ลำคลอง บางหมู่บ้านรถโดยสารประจำทาง และจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นพาหนะในการเดินทาง

การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง

- สถานีโทรคมนาคม อื่นๆ 5 แห่ง ระบุ โทรศัพท์สาธารณะ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ, ห้วยน้ำ 1 สาย

- คลอง, คลองซอย 3 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย 3 แห่ง

- บ่อบาดาล 17 แห่ง

- บ่อโยก - แห่ง

- อื่น ๆ (ระบุ) - แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต อบต.)

- พื้นที่การเกษตร

- ต้นไม้

- บ่อปลา

- บ่อน้ำ

- คลอง


มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น 1,200 คน

- ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 20 คน

- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น 20 คน

- อื่นๆ (ระบุ) อปพร. 1 รุ่น 60 คน

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดมห้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดจะสมบูรณ์แบบได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัีญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนในด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตยเองในท้องถิ่น และเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว