ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
02-09-2016
จำนวนคนดู : 396
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
01-09-2016
จำนวนคนดู : 389
แบบรายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2559
18-08-2016
จำนวนคนดู : 313
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2558
18-08-2016
จำนวนคนดู : 323
คุณสมบัติผู้มีสิทธ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1. เด็กแรกเกิด 1.1 เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 1.2 มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย) 1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานขอรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
08-07-2016
จำนวนคนดู : 366
     
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10