ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22)
11-05-2021
จำนวนคนดู : 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
05-05-2021
จำนวนคนดู : 67
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)กระทรวงมหาดไทย เปิดช่องทางการรับแจ้งเหตุด้านสาธารณภัย Official Line “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ทดลองใช้จริงเมื่อ 28 ธ.ค. เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย ประสานขอความช่วยเหลือแบบ Real Time รวมถึงจะพัฒนาเป็นช่องทางการแจ้งเตือนภัยและแหล่งข้อมูลด้านสาธารณภัยที่ครบวงจร
05-05-2021
จำนวนคนดู : 78
สำหรับผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด โดยเตรียม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 พฤษภาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 1 ครอบครัว ต่อ 1 สิทธิ *เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 23
03-05-2021
จำนวนคนดู : 74
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 /การควบคุมการเดินทางในการเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนครนายก และให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
28-04-2021
จำนวนคนดู : 85
     
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10