ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 / 2564 (5เรื่อง) ติดตามอ่านได้เลย
29-06-2021
จำนวนคนดู : 116
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)
27-06-2021
จำนวนคนดู : 83
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2564
27-06-2021
จำนวนคนดู : 80
1. ข่าวดี รัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา 10% 2 เดือน ทั่วประเทศ 2. อนุมัติ 20,000 ล้าน เป็นสินเชื่อ สู้โควิด-19 3. ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ 4. ถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย 5. ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล
15-06-2021
จำนวนคนดู : 150
หลักสูตรออนไลน์ : การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง 1.ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ 2.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3.ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ 4.การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ 5.โรคที่พบบ่อยและกลุ่มอาการผู้สูอายุ 6.ผู้ดูแล
14-06-2021
จำนวนคนดู : 134
     
6
  
7
  
8
  
9
     
11