ข่าวประชาสัมพันธ์
1. การแจ้งครอบครองสมุนไพรควบคุม 2. การขออนุญาตศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 3. การฝ่าฝืนและบทลงโทษ
30-03-2021
จำนวนคนดู : 70
สิทธิของผู้สูงอายุ / สวัสดิการเบี้ยความพิการ / การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ รายใหม่ ชำรุด สูญหาย / การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
01-03-2021
จำนวนคนดู : 169
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
28-02-2021
จำนวนคนดู : 102
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
24-02-2021
จำนวนคนดู : 192
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564
22-02-2021
จำนวนคนดู : 92
     
7
  
8
  
9
        
12