ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
24-02-2021
จำนวนคนดู : 203
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564
22-02-2021
จำนวนคนดู : 100
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ วัดประสิทธิเวช บริเวณอาคารโดม (ฝั่งศาลา 4 ทิศ)
16-02-2021
จำนวนคนดู : 108
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
02-02-2021
จำนวนคนดู : 159
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อบรรเทาผลกระทบ จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 1 ปี
02-02-2021
จำนวนคนดู : 163
                    
15