ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
30-11-2021
จำนวนคนดู : 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
08-11-2021
จำนวนคนดู : 68
ข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ เรื่อง การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พุทธศักราช 2548 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
13-10-2021
จำนวนคนดู : 81
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9