ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก พร้อมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ การกำหนดพื้นที่สถานการณ์และมาตราการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์
17-05-2021
จำนวนคนดู : 37
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 23 มีผล วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
17-05-2021
จำนวนคนดู : 34
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
14-05-2021
จำนวนคนดู : 28
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22)
11-05-2021
จำนวนคนดู : 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
05-05-2021
จำนวนคนดู : 38
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9