ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
05-04-2021
จำนวนคนดู : 50
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
02-04-2021
จำนวนคนดู : 120
ทราบหรือไม่? หากถูกทำร้ายร่างกาย เรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ท่านสามารถเรียกร้องสิทธิได้ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ดังนี้ 1. กรณีทั่วไป 2. กรณีเสียชีวิต
01-04-2021
จำนวนคนดู : 42
1. การแจ้งครอบครองสมุนไพรควบคุม 2. การขออนุญาตศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 3. การฝ่าฝืนและบทลงโทษ
30-03-2021
จำนวนคนดู : 43
สิทธิของผู้สูงอายุ / สวัสดิการเบี้ยความพิการ / การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ รายใหม่ ชำรุด สูญหาย / การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
01-03-2021
จำนวนคนดู : 143
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9