ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2559
18-08-2016
จำนวนคนดู : 204
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2558
18-08-2016
จำนวนคนดู : 204
คุณสมบัติผู้มีสิทธ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1. เด็กแรกเกิด 1.1 เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 1.2 มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย) 1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานขอรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
08-07-2016
จำนวนคนดู : 208
งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมาย
18-05-2016
จำนวนคนดู : 238
     
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9