ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
20-10-2016
จำนวนคนดู : 363
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเอกสารประกอบ
26-09-2016
จำนวนคนดู : 399
สามารถโหลดรายชื่อได้ทางเอกสารประกอบ
21-09-2016
จำนวนคนดู : 391
ปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
19-09-2016
จำนวนคนดู : 379
     
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9