องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]26
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 12 เม.ย. 2565 ]28
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 มี.ค. 2564 ]2
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 3 มี.ค. 2564 ]1
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 27 ม.ค. 2564 ]1
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 ม.ค. 2564 ]1
7 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 22 ม.ค. 2564 ]1
8 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปรายปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 18 ม.ค. 2564 ]1
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 ม.ค. 2564 ]1
10 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 8 ต.ค. 2563 ]2