ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ อบต.บางปลากด กำหนด
09-03-2015
จำนวนคนดู : 511
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเป็น ๓ ฝ่ายระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล บางปลากด โดย .......................................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่ง
29-01-2015
จำนวนคนดู : 327
แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) เลขที่………………… วันที่….………………………….. ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..สำนักงานตั้งอยู่เลขที่…....…..ถนน……………………..... ตำบล/แขวง…………………....อำเภอ/เขต….................…….จังหวัด……….....………………..โดย……......…
29-01-2015
จำนวนคนดู : 344
แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง) เลขที่…………………. วันที่………………………….. ข้าพเจ้า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….สำนักงานตั้งอยู่เลขที่…………ถนน………..…….ตำบล/แขวง……………..อำเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเง
29-01-2015
จำนวนคนดู : 289
     
5
  
6
  
7
  
8
  
9
     
11