ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้ บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จำนวน แผ่น  ๒. หลักประกันซอง จำนวน แผ่น  ๓. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จำนวน
29-01-2015
จำนวนคนดู : 218
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน แผ่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จำนวน แผ่น ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน แผ่น  (
29-01-2015
จำนวนคนดู : 245
บทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา ขายในการประกวดราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในคราวเดียวกัน การ
29-01-2015
จำนวนคนดู : 340
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งต่างๆ
26-01-2015
จำนวนคนดู : 277
งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลังประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมา
14-01-2015
จำนวนคนดู : 546
     
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
        
12