ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑. ข้าพเจ้า อยู่เลขที่ หมู่ที่ . ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต . จังหวัด โทรศัพท์ . โดย ผู้ลงนามข้
29-01-2015
จำนวนคนดู : 381
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้ บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จำนวน แผ่น  ๒. หลักประกันซอง จำนวน แผ่น  ๓. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จำนวน
29-01-2015
จำนวนคนดู : 234
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน แผ่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จำนวน แผ่น ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน แผ่น  (
29-01-2015
จำนวนคนดู : 267
บทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา ขายในการประกวดราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในคราวเดียวกัน การ
29-01-2015
จำนวนคนดู : 365
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งต่างๆ
26-01-2015
จำนวนคนดู : 301
     
5
  
6
  
7
  
8
  
9
        
12