ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) เลขที่………………… วันที่….………………………….. ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..สำนักงานตั้งอยู่เลขที่…....…..ถนน……………………..... ตำบล/แขวง…………………....อำเภอ/เขต….................…….จังหวัด……….....………………..โดย……......…
29-01-2015
จำนวนคนดู : 391
แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง) เลขที่…………………. วันที่………………………….. ข้าพเจ้า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….สำนักงานตั้งอยู่เลขที่…………ถนน………..…….ตำบล/แขวง……………..อำเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเง
29-01-2015
จำนวนคนดู : 331
แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑. ข้าพเจ้า อยู่เลขที่ หมู่ที่ . ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต . จังหวัด โทรศัพท์ . โดย ผู้ลงนามข้
29-01-2015
จำนวนคนดู : 433
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้ บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จำนวน แผ่น  ๒. หลักประกันซอง จำนวน แผ่น  ๓. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จำนวน
29-01-2015
จำนวนคนดู : 280
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน แผ่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จำนวน แผ่น ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน แผ่น  (
29-01-2015
จำนวนคนดู : 301
     
5
  
6
  
7
  
8
  
9
        
12