ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 5 บ้านล่าง ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
21-12-2016
จำนวนคนดู : 294
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 2 บ้านคลองหมาหลง ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
21-12-2016
จำนวนคนดู : 388
ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
20-10-2016
จำนวนคนดู : 324
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเอกสารประกอบ
26-09-2016
จำนวนคนดู : 367
สามารถโหลดรายชื่อได้ทางเอกสารประกอบ
21-09-2016
จำนวนคนดู : 352
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9