บุคลากร
คณะผู้บริหาร
นายถวิล หน่องพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
นายเพยาว์ รุ่งสว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
นายสัมฤทธิ์ วงษ์เจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ร.ต.ท. เอนก มิสิริ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
สภาองค์การบริหาร
นายประชุม เรียงวงษ์
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางปลากด
นายเสน่ห์ อ้อมมูล
เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางปลากด
นางสาวจิดาภา หน่องพงษ์
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางปลากด
นายวรไชย มะลิทอง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๑
นางยุพิน ตู้แก้ว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๑
นายณรงค์ รัตนา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๒
นางสาวธัญทิพย์ อิศรางกูร
ณ อยุธยา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๓
นายบุญลือ เอี่ยมละออ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๓
นายสัมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๔
นายสมจิตร หน่องพงษ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๔
นายสงัด รุ่งกำจัด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๕
นายเช็งหงี แซ่อึ้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๖
นายสุทัศน์ หอมเกสร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๖
นายหยอย กุลศักดิ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๗
นายสมบูรณ์ พูลทวี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๗
นายเฮง หน่องพงษ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๘
นายสมชาย สอนประดิษฐ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๘
นายสำเริง ประยงค์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๙
นายอำไพ ทองอินทร์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๙
นายประภาศ พุฒซ้อน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๑๐
นายบุญยัง วงษ์กวน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ ๑๐
บุคลากรสำนักงานปลัด
นายสุรศักดิ์ นาคอุไร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
พันจ่าอากาศเอก วิทยา เพิ่มผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
นางวรสุดา เป้าทอง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายศรายุทธ บึุตรชน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย
นักพัฒนาชุมชน
นายกร หวังชัย
นักวิชาการเกษตร
นางสาววรรณา ชุ่มจังหรีด
นักวิเคาระห์นโยบายและแผน
นายสุพจน์ ผลเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายตฤณ หน่องพงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกมลรัต หน่องพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและแผน
นางสาวมัทนี ศรีดวม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอนุชิต เสน่หา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศราวุธ มะนูน
พนักงานขับรถยนต์
นายสน เอี่ยมสอาด
คนงานทั่วไป
นายสุวภัทร์ เพ่ิมสึุข
ยาม
นายสมคิด รุ่งสว่าง
นักการภารโรง
นางปทุม วงษ์เจริญ
แม่บ้าน
นายวัน ลิ้มศร
คนงานทั่วไป
บุคลากรส่วนการคลัง
นางธนัญญาณ์ หนองโยธา
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสายสุณี ยอดประเสริฐ
นักวิชาการคลัง
( ว่าง )
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุมารี ล่าแลง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพรพรรณ ช่วยประดิษฐ์
คนงานทั่วไป
นางสาวศิริรัตน์ โชติยเวชวัฒน์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายต่อศักดิ์ หน่องพงษ์
คนงานทั่วไป
นางสุวิมล คงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายเกรียงศักดิ์ โหยหวล
พนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน
นางสาวนภาภรณ์ ดิษฐเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายสุวภัทร เพิ่มสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวจีระนันท์ กะไมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธนากร ท้วมลี้
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนุชิต เสน่ห์หา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธิดาพร หน่องพงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรส่วนโยธา
นายจักรพันธ์ บุตรเต
หัวหน้าส่วนโยธา
นายประทีป เพ็ชชะ
ช่างโยธา
( ว่าง )
นายช่างโยธา
นายวิชัย รุ่งกำจัด
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสำราญ คล้ายคลึง
คนงานทั่วไป
นางสาวอัยรินทร์ มณีพันธ์ธนาภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอำนาจ เสือเอ๋ง
คนงานทั่วไป
นายสมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์
คนงานทั่วไป
นายเบิ่ม ช่วยประดิษฐ์
คนงานทั่วไป
นายสมพงษ์ เสนอใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน
นางสาวขวัญตา เสมอใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน
นายถวิล เพิ่มสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน
นายวัน ลิ้มศร
พนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน
นายคำมัย คำโสภา
พนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน
นายสุรินทร์ สร้อยระย้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกรัฐ ราชบัณดิษฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย
นักพัฒนาชึุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอนิรุทธิ์ เดชเกาะเก่า
นักวิชาการศึกษา
นางสุดารัตน์ กว้างทุ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
นางเสาร์วรัก สอนบาล
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
นางสาวนิศาชล กุลศักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาล และปฐมวัย
นางสาวสุณิสา หน่องพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาล และปฐมวัย
นางสาวประมาภรณ์ จุลลา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาล และปฐมวัย
นางสาวรัตนา จุลลา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาล และปฐมวัย
นางสาวณฐมล อ้นมงคล
เจ้าพนักงานธุรการ