จัดซื้อ - จัดจ้าง
ว่าง
คลองลึกฝั่งเหนือ บ้านนอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
27-12-2016
จำนวนคนดู : 290
ว่าง
บ้านเหนือประตูน้ำ บริเวณคลองสองพี่น้อง ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
27-12-2016
จำนวนคนดู : 292
ว่าง
บ้านคลอง 29 บริเวณบ้านนายสมพงษ์ อิ่มพร ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
27-12-2016
จำนวนคนดู : 285
ว่าง
1. ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีตสายแยกวัดอรุณฉายาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2. ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกคลอง 14 บ้านนอก หมู่ 9 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
09-03-2016
จำนวนคนดู : 348
ว่าง
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา ขายในการประกวดราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในคราวเดียวกัน
19-01-2015
จำนวนคนดู : 831
 
1