องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
แบบประเมินความพึ่งพอใจการให้บริการ


สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ 2565

             รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาภารกิจกระบวนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนชาวตำบลบางปลากด ที่มาใช้บริการ จำนวน 50 คน ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เครื่องมือเครื่องใช้ในการสำรวจความพึงพอใจเป็นแบบสอบถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งการประเมินจำแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้
               ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
               ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
                           ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีจำนวน 4 ข้อ
                           ด้านที่ 2 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มีจำนวน 5 ข้อ
                           ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีจำนวน 6 ข้อ
               ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
                           ค่าระดับความพึงพอใจ แปลความหมายได้ ดังนี้
                           ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจมาก
                           ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจ
                           ระดับ 3 หมายถึง ควรปรับปรุง
             คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ร่วมประชุมกัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน    เอกสารประกอบ : สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ