กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ
การพิจารณา
ระยะเวลา
การให้บริการ
หมายเหตุ
1 การจัดเก็บภาษีป้าย 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)พร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอหัวหน้าส่วน/ปลัด
2. เจ้าหน้าที่ประเมิน (ภ.ป.3)
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา
3 ขั้นตอน 5 นาที / ราย
2 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอหัวหน้าส่วน/ปลัด
2. เจ้าหน้าประเมินราคาที่ดิน
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ในปีที่ผ่านมา
3 ขั้นตอน 4 นาที / ราย
3 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด. 2)ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.ร.ด.12)
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในปีที่ผ่านมา
2 ขั้นตอน 3 นาที / ราย
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ 1. ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นคำขอและกรอกข้อมูล(แบบ ท.พ.)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. นายทะเบียนพิจารณาคำขอและจดทะเบียนพาณิชย์
4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ประกอบการพาณิชย์
4 ขั้นตอน 10 นาที/ราย
ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ
การพิจารณา
ระยะเวลา
การให้บริการ
หมายเหตุ
1 การขอหนังสือรับรองนอกเขตควบคุมอาคาร 1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอหนังสือรับรองนอกเขตควบคุมอาคาร ตามแบบ พร้อมเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจสอบผังเมือง / ตรวจสภาพสาธารณะและเสนอปลัดพิจารณาอนุมัติ
3. เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผลการดำเนินการและออกหนังสือรับรองตามคำขออนุญาต
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
2. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับจริงพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ ( กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน)
3 ขั้นตอน 7 นาที / ราย
2 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอใบอนุญาตพร้อมเอกสาร
2. ประสานงานสำนักงานธุรกิจพลังงานจังหวัดร่วมตรวจสถานที่
3. เสนอนายก อบต. พิจารณาออกใบอนุญาต
4. เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผลการดำเนินการและออกหนังสือรับรองตามคำขออนุญาต
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
2. คำขอต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการประเภทที่ 3 (ธพ.น 6)
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ. น 4)
4 ขั้นตอน 5 วัน / ราย
ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ
การพิจารณา
ระยะเวลา
การให้บริการ
หมายเหตุ
1 การขอหนังสือรับรอง 1. ผู้ขอยื่นหนังสือขอหนังสือรับรองตามแบบพร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. เจ้าพนักงานธุรการออกหนังสือรับรอง
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขอ
2. เอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อง
3 ขั้นตอน 2 วัน / ราย
2 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1. ประธานศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน ยื่นคำร้อง ตามแบบ พร้อมเอกสารประกอบ
2. ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดลำดับผู้มีสิทธิ
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
4. ไม่มีผู้คัดค้าน นายก อบต.อนุมัติ
5. เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอ
2. ใบคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพ
3. ใบสอบประวัติผู้ร้องขอ
4. รายงานประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน / คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน
5.หนังสือแจ้งความประสงค์การขอรับเงิน
5 ขั้นตอน 23 วัน กรณีไม่มี ผู้คัดค้าน
3 การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 1. ประธานศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน ยื่นคำร้องตามแบบ พร้อมเอกสารประกอบ
2. ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดลำดับผู้มีสิทธิ
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
4. ไม่มีผู้คัดค้าน นายก อบต.อนุมัติ
5. เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอ
2. ใบคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพ
3. ใบสอบประวัติผู้ร้องขอ
4. รายงานประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน / คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน
5.หนังสือแจ้งความประสงค์การขอรับเงิน
6. สำเนาบัตรผู้พิการ
4 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1. ผู้ติดเชื้อยื่นคำร้อง ตามแบบ พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/ และข้อมูลของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3. ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
4. เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอ
2. ใบคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพ
3. ใบสอบประวัติผู้ร้องขอ
4. หนังสือรับรองของแพทย์
5.หนังสือแจ้งความประสงค์การขอรับเงิน
4 ขั้นตอน 3 วัน
5 การขอรับข้อมูลข่าวสาร 1.ผู้ประสงค์ขอข้อมูลกรอกแบบคำร้องขอข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบ
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเสนอขออนุมัติต่อ นายก อบต. / ปลัด อบต. และประสานเจ้าของเรื่อง
3. แจ้งผู้ขอข้อมูลพร้อมส่งมอบข้อมูลข่าวสาร
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ 3 ขั้นตอน 5 นาที / ราย
6 การยื่นเรื่องร้อนเรียน / ร้องทุกข์ 1. เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น หรือทางไปรษณีย์ ตรวจสอบเอกสารและแจ้งเจ้าของเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ และประสานเร่งรัดติดตาม
2. แจ้งผู้ร้องทราบผลการพิจารณาตรวจสอบ
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 2 ขั้นตอน 3 วัน / ราย
7 การขอประสานหน่วยงานส่วนอื่น 1. ผู้ร้องขอยื่นหนังสือเรื่องที่ต้องการประสานพร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/ และรวบรมเอกสาร
3. ส่งเอกสารและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. แจ้งผู้ร้องขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอ
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องขอ
4 ขั้นตอน 7 วัน
8 งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานเสนอพิจารณาอนุมัติและรับผิดชอบ
3. แจ้งผู้ร้องขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ 3 ขั้นตอน 2 วัน / ราย
9 งานช่วยเหลือสาธารณภัย 1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่เสนอพิจารณาอนุมัติและแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ
3. แจ้งผู้ร้องขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ 3 ขั้นตอน ปฏิบัติทันที
10 การขอใช้สถานที่ 1. ผู้ประสงค์ กรอกแบบคำร้องขอพร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางการใช้สถานที่
3. แจ้งผู้ขอทราบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ 2 ขั้นตอน 3 วัน / ราย
11 ระบบการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน 1. ประชาชนกรอกแบบแสดงความคิดเห็น/อบต.ออกประชาคมรับฟังความคิดเห็น
2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบเสนอแนวทางปฏิบัติต่อนายก อบต.
4. นายก อบต. พิจารณาอนุมัติ
1. บันทึกการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 4 ขั้นตอน 1. เรื่องเร่งด่วน 3 วันทำการ
2. เรื่องทั่วไปดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี
ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ
การพิจารณา
ระยะเวลา
การให้บริการ
หมายเหตุ
1 การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. ผู้ปกครองยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเสนอนายก อบต.หรือ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติต่อผู้ปกครอง
1. สำเนาสูติบัตร
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3 ขั้นตอน 10 นาที/ราย เดิม 4 ขั้นตอน 15 นาที/ราย