กิจกรรมต่างๆ8 รูปภาพ
โครงการอบรมพัฒนาจิต ค่ายพทธบุตร ณ วัดประสิทธิเวช นักเรียนโรงเรียนวัดประสิทธิเวช