กิจกรรมต่างๆ17 รูปภาพ
นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" ในประเทศไทย ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนสวม ใส่ "หน้ากากอนามัย" อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดเชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกหลายคน ส่งต่อกันเป็นทอด ๆ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด จึงร่วมรณรงค์ให้ความรู้และให้คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19