กิจกรรมต่างๆ38 รูปภาพ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก