กิจกรรมต่างๆ5 รูปภาพ
จังหวัดนครนายก กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายถวิล หน่องพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้ให้เกียรติมามอบทุนค่าครองชีพช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและเด็กปฐมวัยที่ยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้สถานการณ์การระบาด (COVID-19) จำนวน 18 คน คนละ 600 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด