กิจกรรมต่างๆ1 รูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ วัดประสิทธิเวช บ้านบางปลากด หมู่ที่ 10 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"