กิจกรรมต่างๆ12 รูปภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด "ขอขอบคุณ" สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก "ที่มอบอาหารกลางวันให้กับผู้กักตัวในเขตพื้นที่อำเภอองครักษ์" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดพิธีมอบอาหารกลางวันให้กับ อบต. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้กักตัวในเขตพื้นที่ในตำบล และขอขอบคุณส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ช่วยส่งต่ออาหารกลางวันให้กับผู้กักตัวในแต่ละชุมชน