กิจกรรมต่างๆ15 รูปภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ขอขอบคุณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (กอ.รมน.นครนายก) ที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน/ยากไร้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019