กิจกรรมต่างๆ18 รูปภาพ
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด