กิจกรรมต่างๆ18 รูปภาพ
การรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยลงพื้นที่ในเขตตำบลบางปลากด ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564