กิจกรรมต่างๆ21 รูปภาพ
การรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยลงพื้นที่ ตลาดนัดวัดสันติธรรมราษฎร์บํารุง ตำบลบางปลากด ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564