ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม
จำนวนคนดู
293
วันที่ประกาศ
07-08-2018
ประกาศประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (รวมศูนย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,730,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
- การขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
- ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา (ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561)
- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


เลขที่โครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (61087132987)
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-349874 และ 037-392835 ต่อ 17,14 ในวันเวลาราชการ