ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
จำนวนคนดู
91
วันที่ประกาศ
20-01-2019
ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2562 ภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ยื่นแบบแสดงรายการโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2. ภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.1) ชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
3. ภาษีบำรุงท้องที่
- ชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
..............*****.............
เอกสารยื่นแบบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาเอกสารที่ดิน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
- สัญญาเช่า (ถ้ามี)