ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
การเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
จำนวนคนดู
59
วันที่ประกาศ
28-03-2019
ดาวน์โหลดเอกสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ขอเผยแพร่รายละเอียดเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมตลิ่งเลียบคลองหมู่ 5,6 พร้อมทำเป็นสวนสาธารณะ หมู่ 6 ด้วยวิะีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของโครงการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
เลขที่โครงการ : 62037232235
โทรศัพท์ : 037-392835 , 037-349874
อีเมล : bangplakod.patsadu@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : www.gprocurement.go.th