ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนคนดู
256
วันที่ประกาศ
03-04-2019
ดาวโหลดเอกสาร
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมตลิ่งเลียบคลองหมู่ 5,6 พร้อมทำเป็นสวนสาธารณะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
- ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangplakod.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-392835 , 037-349874 ในวันและเวลาราชการ
- ราคากลาง 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)