ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา
จำนวนคนดู
542
วันที่ประกาศ
26-04-2019
ยกเลิกประกาศ
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมตลิ่งเลียบคลองหมู่ 5,6 พร้อมทำเป็นสวนสาธารณะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 กำหนดให้ซื้อและขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 เมษายน 2562 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์