ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนคนดู
163
วันที่ประกาศ
02-05-2019
ไฟล์ประกาศ
BOQ
ปร.4 ปร.5
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมตลิ่งเลียบคลองหมู่ 5,6 พร้อมทำเป็นสวนสาธารณะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
วันที่สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
- ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 พฤษภาคท 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangplakod.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-392835 , 037-349874 ในวันและเวลาราชการ
ราคากลาง
- ราคากลาง 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
เลขที่โครงการ
- เลขที่โครงการ 62057016965