ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนคนดู
96
วันที่ประกาศ
13-05-2019
เอกสารประกวดราคา
ไฟล์ประกาศ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2562
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งจากสวนจันทร์จอง-บ้านนางสาวทร รุ่งสว่าง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
- ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangplakod.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-392835 , 037-349874 ในวันและเวลาราชการ
ราคากลาง
- ราคากลาง 1,145,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เลขที่โครงการ
- เลขที่โครงการ 62047232626