ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สายแยกคลอง 14 หมู่ที่ 9
จำนวนคนดู
39
วันที่ประกาศ
18-05-2020
แบบรูปรายละเอียด
แบบสรุปราคากลาง
****ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคลอง 14 บ้านนอก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
>> ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
>> ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangplakod.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-349874 , 037-392835 ต่อ 17, 14 ในวันและเวลาราชการ