ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สายสปก. ข้างวัดคลอง30 หมู่ 4
จำนวนคนดู
68
วันที่ประกาศ
23-05-2020
แบบสรุปราคากลาง
แบบรูปรายละเอียด
****ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สปก. ข้างวัดคลอง 30 จากบ้านนางทิพย์ คงเวหล - บ้านนางทิ้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
>> ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
>> ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-349874 , 037-392835 ต่อ 17, 14 ในวันและเวลาราชการ