ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 7 สายทางเข้าวัดอรุณฉายาราม
***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดอรุณฉายาราม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กอบชัย(นครนายก) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,837,400.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)