ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564
> ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมุลพื้นฐาน
> ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
> ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
> ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ