ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนคนดู
492
วันที่ประกาศ
14-12-2017
เอกสารประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
- ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา (ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560)
- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เลขที่โครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (60127195747) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-392835 ต่อ 17,14 ในวันเวลาราชการ