ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนคนดู
264
วันที่ประกาศ
26-12-2017
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( สถ.ศพด.๓) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
การจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลากด จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

บริษัท แคนเทลล์ ซีสเต็ม จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)