จัดซื้อ จัดจ้างชื่อโครงการ
แบบบัญชีปริมาณงาน BOQ
ว่าง
จำนวนคนดู
349
วันที่ประกาศ
09-03-2016
ผู้ดูแล
ระยะเวลาโครงการ
โครงการ
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีตสายแยกวัดอรุณฉายาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร ขนาดหนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร
ราคากลางของงานซ่อมสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,752,300 .- บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) จาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
- แบบบัญชีปริมาณงาน BOQ

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการ
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกคลอง 14 บ้านนอก หมู่ 9 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ อบต.บางปลากด กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างการดำเนินการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานซ่อมสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,206,000 .- บาท (ห้าล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน) จาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
- แบบบัญชีปริมาณงาน BOQ

ดาวน์โหลดเอกสาร